אוגוסט 15, 2022 06:21

blender

תגמול בגין העסקה של עובד/ת מעבר לשעות העבודה ומנוחה

ישנם מקומות עבודה שונים אשר נדרשים להישאר פתוחים ולעבוד בסופי שבוע. בתור עובדים, חשוב להכיר את הזכויות המגיעות לכם בנושא תגמול

מה תמצאו בכתבה שלנו

סעיף 7 לחוק שעות עבודה ומנוחה, מאפשר ומעניק לכל אדם שעובד בעבודה לקבל מנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות לפחות, זאת בהתאם לדת של אותו אדם עובד. בהינתן כך שמדובר באדם המזדהה עם הדת היהודית, הרי שמדובר ביום שבת. עבור מי שלא, יש לו בחירה בין שישי, שבת, ראשון – כפי המקובל עליו, וזוהי למעשה בחירתו בנידון. באופן כללי, אפשר להניח שאנשים שיזדהו עם הדת המוסלמית יבחרו בימי שישי, בעוד שאלו שיזדהו עם הנוצרית יבחרו בימי ראשון (כפי שאפשר להניח מהדתות הרלוונטיות). כאמור, זה נתון לבחירתם.

ימי המנוח השבועית, כמו גם החגים שניתן לקבל מהם מנוחה מעבודה – קבועים בחוק, ועל כן – ישנן זכויות שניתן לממש, אם כי ברבים מהמקרים המימוש הוא כבר אוטומטי ומוסדר בחוק.

באילו חגים ניתן לקבל ימי מנוחה?

 • סעיף 18א(1) לפקודת סדרי השלטון והמשפט מבקש כי יהיו ימי מנוחה בחגי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות. זאת עבור מי שמזדהה עם הדת היהודית.
 • מי שלא מזדהה עם הדת היהודית, ואינו נחשב יהודי מבחינת החוק – הרי שיש לו אפשרות לקבל ימי מנוחה בימי החג לפי דתו, אם בכלל – וזאת בשיתוף עם החלטה ממשלתית שתתמוך בכך. כלומר, ייתכן שאם מישהו מזדהה עם הדת הוויקינגית ויש חגים שהוא רוצה לנוח בהם, ייתכן שכדי שזה יקבל תוקף חוקי על הממשלה להכיר בזאת, ראשית כל.

מה כדאי לדעת על גמול בימי מנוחה וחג?

 • מצד אחד, המחוקק הכיר בכך שהאדם העובד רוצה להיות בביתו בזמנים מסוימים שנחשבים מבחינתו כחג וימי חופש ייעודיים, או מנוחה שבועית. מצד שני, ברור הדבר כי יש אנשים שיבחרו לעבוד בכל מקרה, אולי כדי לתמוך במקומות העבודה שלהם. על כן, קבע המחוקק כי מתבקש לתת גמול, או פיצוי – לעובדים שהסכימו ואף החליטו לעבוד במנוחה השבועית, ו/או בימי החג.
 • הפיצוי או הגמול יהיה באמצעות תשלום גמול כספי, או תוספת שכר, כמו גם קבלה של זמן מנוחה חלופי.

טיפים לגבי חישוב גמול עבור העסקה בימי המנוחה השבועית וחג

 • סעיף 17א(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה מבשר כי, מבחינת המחוקק, עובדים שלמעשה עובדים בזמן ימי המנוחה השבועית שלהם – יהיו זכאים לגמול, תוספת שכר עבור כך. החישוב הוא פר השעות בהן עבדו.
 • שיעור הגמול, יהיה תוספת של 50% על השכר הרגיל, כלומר שכר בשיעור 150% משכרם הרגיל, בימי חול. אותו יקבלו באם יעבדו בימי המנוחה השבועית.
 • עובדים חודשיים יכולים לקבל תוספת של 50% מערך שכרם היומי הרגיל, ואילו אלו שנחשבים עובדים שעתיים או יומיים, יוכלו לקבל תוספת של 50% עבור שכרם השעתי או היומי.
 • הזכאות לתוספת הגמול היא עבור כל ציבור העובדים בארץ, הן ברמת העובד הישראלי והן ברמת זה הנקרא על פי לשון החוק, עובד זר.
 • נוסף על כך, אפשר לצבור גמול שעות נוספות, ולזכות לאפילו יותר שכר ותוספות שכר. עבור שתי שעות העבודה הנוספות בימי המנוחה השבועית של עובד, הוא יקבל 25% תוספת, למעל 50% התוספת שביכולתו כבר לקבל. משמע, 175% משכרו הרגיל בימי חול. עבור כל שעת עבודה מעבר לאותן שעתיים ראשוניות, יהיה הגמול כבר בשיעור 200% משכרו הרגיל בימי חול.
 • במקרים בהם עבד העובד כ-43 שעות בשבוע, או 186 שעות בחודש – משמע, מכסת שעות העבודה השבועית או החודשית, בהתאם, הרי שהוא יהיה זכאי לגמול שעות נוספות בימי המנוחה השבועית עוד מהשעה הראשונה לספירתן.
 • ישנה אפשרות לפי סעיף 17(ב), שבמקום לקבל גמול כספי, מעסיק יכול "לשלם", כדרך מתן מנוחה של שעה וחצי על כל שעת עבודה ביום מנוחה. אם כי, אין מנוחה זו חייבת בתשלום, על אף שיש מעסיקים שיכולים לבחור להעניק עבורה תשלום.
 • לא יהיה תוספת גמול עבור עבודה במוצאי ימי המנוחה השבועית, כמו מוצ"ש.
 • במקרה של עבודה במהלך ימי חג – החישוב דומה מאוד לחישוב בימי מנוחה שבועית, שכן יש שכר בשיעור 150%. אלא שלשון החוק מבקשת שהעובד לא יעשה זאת מבחירתו. שזה משונה – שהרי, גם אם עובד "הסכים" לבקשת המעביד, זו עדיין בחירה להסכים, אבל מילא. באם עובד בחר, לדוגמה, יזם לעבוד בחג – החוק אומר שדמי החג לא אמורים לחול. ניסוח שלא ממש מבין מה זו "בחירה" לדעתנו, אך ניחא.
מרחבי הרשת
זה לא מכובד להעתיק