אוגוסט 15, 2022 07:54

blender

ביטול עסקה ברוכלות – האם וכיצד בכלל אפשר לבטל עסקה מהסוג הזה?

רכשתם מוצר כלשהו ביריד, שוק או בדוכן זמני ותוהים האם תוכלו לבטל? לפעולה זאת קוראים ביטול עסקה ברוכלות ובהחלט יש לכם זכויות גם כאן.

מה תמצאו בכתבה שלנו

עסקה ברוכלות, היא עסקה בה צרכן בא במפגש עם סוכן מכירות. רוכל, לפי הגדרה מילונית, הוא איש מכירות, או סוחר. עסקה ברוכלות, היא עסקה הנעשית במקום המגורים, בשירות הצבאי, במקום העבודה או הלימודים של הצרכן – אליו הגיע העוסק ללא הזמנה מוקדמת של הצרכן. כמו גם, עסקה שנעשתה לאחר פניה יזומה של העוסק, בעקבותיה, העוסק הגיע למקום בו נמצא הצרכן. אך היא לא עסקה בה הצרכן מזמין מיוזמתו, את נציג בית העסק למקום הימצאו.

דהיינו, עסקה ביוזמת העוסק

עסקה ברוכלות היא עסקה שנעשית במקום בו נמצא לקוח, בין אם בביתו, במקום עבודתו, ברחוב, בתערוכה המתקיימת מספר ימים בשנה וכו', וזו הנעשית, כאמור מיוזמתו של הרוכל – המציע לצרכן את עסקתו. כמו גם לאחר שרוכל, או נציג מטעם העסק – התקשר אל הצרכן, והצרכן הסכים למפגש.

הסנטימנט החוקתי, כביכול

האפשרות לבטל עסקה ברוכלות, נובעת, בחלקה – מן הטענה, שעסקה ברוכלות יכולה להיעשות תחת מעטה של כריזמה ודחיפות מצד הרוכל, כך שהצרכן יכול לבחור שלא להקשיב לשיקול דעתו הפנימית, ולרכוש דברים שלא משרתים אותו, או שהוא לא רואה את הטעם בהם. כך לדוגמה, אם רוכל מציג חזות מאוד מושכת ועניינית, ומביא לכדי רכישה של הצרכן – לצרכן יש יכולת להתחרט על העסקה, באם, במצב שלאחר העסקה, הוא מבין שאין לו עניין בנסחר.

fbook

חובת העוסק כלפי הצרכן

בכל מקרה של פניה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא, אפשר שזה ייחשב לתקנות המגדירות עסקת רוכלות ועל כן חלות הוראת סעיף 14 לחוק, הדנות בביטול עסקה מסוג זה. על העוסק, "הרוכל" כאמור, למסור לצרכן חוזה בכתב, בו יפורטו תנאים, בצמוד אחד לשני, בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות:

 1. מידע המצהיר על זכותו של הצרכן לבטל את העסקה המדוברת בהתאם לתקנות החוק
 2. פרטים אישיים של העוסק הכוללים הן את שם העוסק והן את מספר זהות שלו ( מספר עוסק מורשה או מספר חברה ) והן את כתובתו
 3. הערך הכספי של הטובין הנסחר, יהיה זה נכס, שירות, מוצר וכיוצא בזה, כמו גם תנאי התשלום לעסקה
 4. כל שנודע בדבר אחריות לנכס עצמו ושלל התנאים הנוגעים באחריות הזאת
 5. מועד האספקה או המסירה של הטובין, נכס או שירות במסגרת העסקה. אלא אם כן הם ניתנים במועד עשיית העסקה
 6. שלל תכונות ואיכויות עיקריות לטובין הנסחר
  לצרכן, אמורה להיות האפשרות להיוועץ עם החוזה בקשב, בצלילות וכמתוך הסמכות האישית שלו – טרם הסכמתו לעסקה.

זכויות הצרכן

על כן, חוק הגנת הצרכן – מעניק את האפשרות לקיים ביטול עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת החוזה (לפי המאוחר). העסק, בנידון, לא יכול לדרוש דמי ביטול. ובאם מדובר בשירות מתמשך, כמו שירותי תקשורת – ניתן לבטל את העסקה, גם לאחר תחילת מתן השירות. המועד האחרון לשם כך – הוא 14 יום לאחר ביצוע העסקה, או קבלת החוזה בכתב, לפי המאוחר.

אם כי, במקרה של שירות מתמשך, לאחר תחילת השירות או במועד הנקוב בחוק – העסק יכול לדרוש תשלום בגין השירות שסופק, כך שניתן לבקש שהצרכן ישלם על השירות עד למסירת ההודעה בדבר הביטול, ו/או בעבור דמי ההתקנה – באם הותקן כמובן הציוד בביתו של הצרכן, לטובת הספקת השירות במסגרת העסקה. על כן, הספק רשאי לדרוש דמי התקנה, עד ל-100 שקלים חדשים.

נהלי ביטול עסקה

לגבי נהלים של ביטול עסקת רוכל – שהרי, שמספיק הודעה טלפונית – אולם, שהודעת ביטול בכתב, בדואר רשום, יחד עם שמירת עותק המכתב ואישור הדואר, יחד עם תיאור במכתב של תהליך השיווק, עם נסיבת המכירה – יכול לתמוך בביטול העסקה, וגיבוש הזכויות כחוק של הצרכן. בייחוד, אם נסיבות העסקה היו הטעיה על תכונות ואיכויות העסקה, וכיוצא בזה.

בשורה התחתונה

 1. ניתן לבטל עסקת רוכל, ישנם חוקים המאפשרים ותומכים בכך
 2. יש לכך תנאים, ביניהם עד 14 יום מרגע מועד העסקה, כמו גם דמי ביטול (עד 100 ₪) אם מתבקש מטעם העוסק
 3. במקרה של ביטול עסקת רוכל בנסיבות של הטעיה, ניתן לתעד את נסיבות המקרה וההתקשרות עם העוסק לטובת ייעול תהליכי ביטול העסקה
מרחבי הרשת
זה לא מכובד להעתיק