דמי הבראה 2024 : המדריך המלא והמקיף לדמי הבראה

  • צוות שקל
  • דצמבר 17, 2023
  • 4 דקות קריאה
  • צפיות

תוכן עניינים

הרשמו לניוזלטר והישארו מעודכנים!
בקצרה...
דמי הבראה , אותה תוספת לשכר שאנו רגילים לקבל מדי שנה למשכורת. האם יש משהו שלא ידעתם על המענק הזה? כנראה שכן.

דמי הבראה הם תשלום שכל מעסיק בישראל מחויב על פי חוק לשלם לעובדיו המועסקים אצלו במשך יותר מ- 12 חודשים. מדריך זה יסקור באופן מקיף את המידע העדכני אודות דמי ההבראה לשנת 2024 – מתנאי הזכאות, מועד התשלום ואופן החישוב של הסכום המגיע לכם.

מי זכאי לתשלום דמי הבראה?

דמי הבראה הם תשלום שמעסיקים במדינת ישראל משלמים רק לעובדים המועסקים אצלם במשך למעלה מ- 12 חודשים (שנה).

הזכאות לדמי ההבראה תקפה הן לעובדים המועסקים במשרה חלקית, והן לעובדים שלא עבדו בפועל במהלך כל ימי העבודה, אולם בינם לבין מעסיקם התקיימו יחסי עבודה שנמשכו 12 חודשים לפחות.

גם עובד שנמסרה לו הודעת פיטורין או שמסר הודעת התפטרות טרום השלמת 12 חודשי עבודתו הראשונים אצל המעסיק, יהיה זכאי לתשלום דמי ההבראה ממעסיק זה. זאת בהינתן שסיום יחסי ההעסקה התרחש בפועל רק בחלוף 12 חודשים מתחילת עבודתו.

לעומת זאת, עובדים חדשים שטרם השלימו שנת עבודה אחת, אינם זכאים לדמי הבראה בדרך כלל.

בכל מקרה, חשוב לדעת שקבלת דמי ההבראה מהמעסיק, איננה מותנית בכך שהעובד ישהה בבית הבראה או ייצא לנופש בפועל.

מתי מקבלים דמי הבראה?

אחרי שהעובד שהשלים את 12 חודשי העבודה הראשונים שלו תחת מעסיקו, תשלום דמי ההבראה המגיעים לו, ישולם לו באופן רטרואקטיבי, כך שיכסה בפועל את כל שנת העבודה הראשונה, החל ממועד תחילת העסקתו של העובד אצל המעסיק.

מועד קבלת דמי הבראה כתשלום שנתי

במרבית מקומות העבודה בארץ, מקובל לשלם לעובדים את דמי ההבראה במסגרת תשלום בודד שנתי, כתוספת לאחת ממשכורות העובד.

בדרך כלל תשלום ההבראה השנתי מתווסף אל אחת ממשכורות חודשי הקיץ, קרי עבור החודשים יוני עד ספטמבר. אולם בפועל ישנה האפשרות גם לצרף את תשלום דמי ההבראה אל המשכורת בגין כל חודש אחר במהלך השנה שבגינה התשלום מתבצע, לפי מה שמקובל אצל כל מעסיק.

החריג לעניין זה, הוא המקרה של עובדים שעד מועד התשלום של דמי ההבראה ממעסיקם, עוד לא השלימו 12 חודשי העסקה במקום עבודתם, ובהתאם לכך, יקבלו את תשלום ההבראה המגיע להם, רק במועד התשלום הבא שיתרחש בשנה שלאחר מכן.

יחד עם זאת, תשלומי ההבראה שיועברו לעובדים אלו, יכללו גם דמי ההבראה המגיעים להם בגין השנה הקודמת.

באשר לפנסיונרים שמשולמת להם קצבת פנסיה תקציבית, תשלום דמי ההבראה מתווסף אל קצבת הפנסיה המשולמת בגין חודש יוני.

מועד קבלת דמי הבראה כתשלום חודשי

אף על פי שמרבית המעסיקים בישראל משלמים לעובדיהם את דמי ההבראה כתשלום שנתי, ישנם גם מעסיקים מסוימים, המעדיפים לפרוס את התשלום של דמי ההבראה לעובדים, על פני כל השנה.

כך למעשה, העובד מקבל חלק יחסי מדמי ההבראה המגיעים לו, בכל חודש בחודשו. אולם כאן המקום לציין כי פריסת התשלום של דמי ההבראה לתשלומים חודשיים, מחייבת את המעסיק לקבל את הסכמת העובד לכך וכרוכה בציון הדבר במפורש במסגרת חוזה ההעסקה של העובד.

כיצד מתבצע חישוב דמי הבראה?

עובד שהשלים 12 חודשי עבודה או יותר, במקום עבודתו, זכאי לתשלום דמי הבראה כחוק, על פי הוותק שצבר במקום העבודה שלו, היקף המשרה שלו ומשך העסקתו בשנה האמורה.

חישוב דמי הבראה לעובדים במשכורת חודשית במשרה מלאה

חישוב גובה דמי ההבראה לעובד במשרה מלאה, מתבצע על בסיס מכפלת כמות ימי ההבראה שלהם העובד זכאי בהתאם לוותק שלו, בסכום דמי ההבראה היומי המגיעים לו, כאשר הסכום היומי נקבע כתלות במגזר שאליו משתייך העובד במשק.

חישוב דמי הבראה לעובדים במשכורת חודשית במשרה חלקית

גם עובדים במשרה חלקית זכאים לדמי הבראה, אם כי בסכום יומי נמוך יותר. במקרה שלהם יש להכפיל את סכום דמי ההבראה ליום (המשולמים לעובדים במשרה מלאה) באחוזי המשרה בפועל של אותו עובד.

חישוב דמי הבראה לעובדים שעתיים המועסקים כמות שעות קבוע מדי שבוע

עבור עובדים שעתיים שמספר שעות העבודה השבועיות שלהם קבועות, חישוב היקף המשרה ודמי ההבראה מתבצע כדלקמן:

ראשית מחשבים את היקף המשרה על ידי חלוקת מספר שעות העבודה השבועיות של העובד, כולל שעות היעדרות בתשלום, ב-42 שעות (שבוע עבודה מלא).

לאחר מכן מחשבים את דמי ההבראה שהעובד זכאי להם לפי נוסחה זו: מספר שעות העבודה השבועיות של העובד X מספר ימי הבראה לפי ותק X תעריף יום הבראה, חלקי 42

חישוב דמי הבראה לעובדים שעתיים המועסקים כמות שעות קבוע מדי חודש

עבור עובדים שעתיים שמספר שעות העבודה החודשיות שלהם קבוע, ניתן לחשב את היקף המשרה גם על פי הנוסחה הבאה:

יש לחלק את מספר שעות העבודה החודשיות של העובד, כולל שעות היעדרות בתשלום, ב-182 שעות (חודש עבודה מלא בממוצע).

לאחר מכן מחשבים את גובה דמי ההבראה באותה המתודה כמו עבור עובדים שעתיים עם מספר שעות קבוע לשבוע.

חישוב דמי הבראה לעובדים שעתיים המועסקים כמות שעות משתנה

עבור עובדים שעתיים שמספר שעות עבודתם משתנה מחודש לחודש, חישוב דמי ההבראה נעשה כך:

ראשית מחשבים את ממוצע השעות החודשי של העובד ב-12 חודשי עבודתו האחרונים. עושים זאת על ידי סיכום כל שעות העבודה ב-12 החודשים האחרונים וחלוקת הסכום ב-12.

את ממוצע השעות החודשי מחלקים ב-182 (חודש עבודה מלא).

את המנה מכפילים בסכום דמי ההבראה ליום לפי הוותק, ובמספר ימי ההבראה המגיעים לעובד.

זהו סכום דמי ההבראה המגיע לעובד השעתי.

כיצד מחושבת כמות ימי ההבראה שלהם זכאי העובד?

כמות ימי ההבראה שהעובד זכאי לתשלום בגינם, מחושבים כאמור, בכפוף לוותק של העובד במקום עבודתו. להלן טבלת דמי הבראה לשנת 2023 המפרטת את כמות ימי ההבראה המגיעים לעובדי המגזר הפרטי, בהתאם למספר שנות העסקתו של העובד אצל מעסיקו:

ותק בעבודהכמות ימים לחישוב דמי הבראה
שנה אחת5 ימי דמי הבראה
2-3 שנים6 ימי דמי הבראה
4-10 שנים7 ימי דמי הבראה
11-15 שנים8 ימי דמי הבראה
16-19 שנים9 ימי דמי הבראה
20 שנים ומעלה10 ימי דמי הבראה

כאן המקום לציין כי כמות ימי ההבראה המשולמים לעובדי המגזר הציבורי היא גבוהה יותר.

מה גובה דמי הבראה לשנת 2024 בגין כל יום הבראה?

נכון לשנת 2024, גובה דמי הבראה לעובדים במגזר הפרטי עומד על סכום של 418 ש"ח ליום הבראה. זאת בהתאם לצו הרחבה שנחתם ב- 11 בספטמבר 2024 וקובע כי תשלומי ההבראה בסכום זה יחולו באופן רטראקטיבי מחודש יולי 2024 ואילך.

דמי הבראה לעובדים במגזר הפרטי לשנת 2024

עובדים במגזר הפרטי אשר בעת חתימתו של צו ההרחבה, כבר קיבלו את תשלום דמי ההבראה המגיעים להם לשנה זו, יהיו זכאים להשלמת ההפרש בין תעריף דמי ההבראה הנוכחי (418 ש"ח ליום הבראה) לתעריף דמי ההבראה הקודם לשנת 2024, שעמד טרום כניסת הצו לתוקפו על סכום של 378 ש"ח ליום הבראה.

דמי הבראה לעובדים במגזר הציבורי לשנת 2024

באשר לעובדי המגזר הציבורי – גובה דמי הבראה שישולמו להם, נכון לשנת 2024, עומד על סכום של 471 ש"ח ליום הבראה.

יחד עם זאת, ישנם עובדי קבלן ועובדים במגזרים מסוימים, הזכאים לדמי הבראה בתנאים משופרים ביחד לתנאי הזכאות של יתר העובדים במשק.

לסיכום

במאמר זה סקרנו את המידע העדכני שחשוב להכיר בנושא דמי הבראה בשנת 2024 – החל מאופן חישוב הסכומים המגיעים לעובד ועד הזכאות לתשלום זה במצבים שונים. מאחר ומדובר בסכומים משמעותיים למדי, מומלץ לכל עובד לדעת ולהכיר את זכויותיו בנושא זה, ולפנות לייעוץ מקצועי במקרה הצורך.

Picture of צוות אתר שקל

צוות אתר שקל

אהלן, אני אבי, היזם שמאחורי אתר שקל. אני בונה ומתחזק אתרים בתחום הפיננסי וכלכלי מתוך תשוקה לסייע לכמה שיותר קוראים להבין בתחום. אם אתם רוצים לקרוא עלי יותר, מוזמנים לעשות זאת בעמוד “עלינו”.

תשואה בגמל להשקעה*
% 0 +
חשבנו שתאהבו לקרוא גם
  • 3 דקות
  • צפיות
מדד הפחד, מדד VIX
בין אם אתם סוחרים מתקדמים בשוק ההון או משקיעים מזדמנים, חשוב שתכירו...
  • 4 דקות
  • צפיות
קרן כספית – המדריך למתחילים
אם אתם מחפשים מקום טוב להתחיל את ההשקעות שלכם, קרנות כספיות הן...
  • 3 דקות
  • צפיות
ניהול תקציב משפחתי לפי שיטת 50/30/20
האם אתם מרגישים שאתם לא יודעים לאן הכסף שלכם הולך? האם אתם...
זה לא מכובד להעתיק
הרשמו לניוזלטר המשובח שלנו :)

קבלו מאיתנו טיפים מעולים לחיסכון, צרכנות והתנהלות חכמה עם הכסף שלכם למייל.